माझी रानु

अंग ऐ माझी रानुराग तू नको मानू मला सांग तर  खरंयातलं काय मी आणू पिझ्झा-बर्गर -सँडविचतिखट, यातलं काय मी आणू…