अष्टवसूंची नावे पुढीलप्रमाणे

१) आप २) ध्रुव ३) सोम ४) धर ५) अनिल ६) अनल ७) प्रत्यूष ८) प्रभास

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार