महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळाची स्थापना १९६२ मध्ये झाली होती.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार