राज्य व्यापार महामंडळाची स्थापना १८ मे १९५६ मध्ये झाली होती.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार