जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ अँड ट्रेड गॅट या संस्थेची स्थापना १९४८ या वर्षी झाली होती.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार