आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थेची स्थापना १९४५ या वर्षी झाली होती.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार

8 thoughts on “आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थेची स्थापना कधी झाली होती?”

Comments are closed.