द्रव्याचा तीन अवस्था खालील प्रमाणे

१) स्थायू

२) द्रव

३) वायू

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार