तीन वार्षिक योजनेचा कालावधी १९६६-६७, १९६७-६८, १९६८-६९ हा होता. या कालावधीला नियोजनाची सुटी असे म्हटले जाते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार