तांब्याच्या पत्र्यावर कोरलेल्या लेखांना ताम्रपट असे म्हणतात.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार