आयताची रूंदीचे सुत्र खालील प्रमाणे आहे

आयताची रूंदी =(परिमिती/2) – लांबी

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार