गावपांढर या कादंबरीचे लेखक अप्पासाहेब यशवंत खोत हे आहेत.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार