कल्पनेच्या तीरावर या कादंबरीचे लेखक वि.वा. शिरवाडकर हे आहेत.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार