तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत अंशतः पी.सी.महालनोबिस प्रतिमानाचा वापर करण्यात आला होता.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार