तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू (सन १९६१-६४) आणि लालबहादूर शास्त्री(सन १९६४-१९६६) असे दोन अध्यक्ष होते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार