ययाती या कादंबरीचे लेखक वि.स.खांडेकर हे आहेत.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार