पांगिरा या कादंबरीचे लेखक विश्वास महिपती पाटील आहेत. पांगिरा या कादंबरीला राज्यशासनाचा पुरस्कार मिळालेला आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार