१) त्र्यंबकेश्वर २) मेटघरकिल्ला ३) पेगलवाडी(त्र्यं) ४) पेगलवाडी(ना) ५) अंजनेरी ६) बेझे ७) तळवाडे (त्र्यं)

८) चाकोरे ९) खंबाळे १०) वाढोली ११) मुळेगाव

१२) वावीहर्ष १३) टोकेदेवगांव १४) मेट येल्याची

१५) मेट चंद्राची १६) मेट हुंब्याची १७) देवगांव

१८) आळवंड १९) टाकेहर्ष २०) दापुरे २१) अस्वले हर्ष

२२) झारवड खुर्द २३) आव्हाटे २४) डहाळेवाडी

२५) सामुंडी २६) खरोली २७) धाडोशी २८) कोजुली

२९) भिलमाड ३०) पहिणे ३१) वेळुंजे ३२) गोरठाण

३३) गणेशगांव (वा) ३४) विनायकनगर ३६) विरनगर

३७) नांदगाव (को) ३८) खरवळ ३९) वरसविहिर

४०) रोहिले ४१) पिंप्री (त्र्यं) ४२) ब्राम्हणवाडे ४३) हीर्डी

४४) माळेगाव ४५) दिव्याचापाडा ४६) वाघेरा ४७) वेळे

४८) साप्ते ४९) कोणे ५०) शिवाजीनगर ५१) सोमनाथनगर

५२) महादेवनगर ५३) गोधडयाचा पाडा

५४) होलदारनगर ५५) तळेगाव (त्र्यं) ५६) काचुर्ली

५७) सापगाव ५८) उभ्रांडे ५९) हर्षवाडी ६०) पिंपळद (त्र्यं)

६१) कळमुस्ते ६२) अंबोली ६३) मेटकावरा ६४) तोरंगण (त्र्यं)

६५) धुमोडी ६६) अंबई ६७) शिरसगाव (त्र्यं) ६८) हरसुल

६९) तोरंगण (ह) ७०) दलपतपुर ७१) निरगुडे (ह)

७२) हट्टीपाडा ७३) चिखलपाडा ७४) चिंचवड

७५) जातेगाव (बु) ७६) जातेगाव (खु) ७७) सारस्ते

७८) सापतपाली ७९) चिरापाली ८०) खोरीपाडा

८१) शिरसगाव (ह) ८२) नांदुरकी पाडा ८३) गडदवणे

८४) राऊतमाळ ८५) कळमुस्ते ८६) भूतमोखाडा

८७) गावठा ८८) वटकपाडा ८९) आडगाव (दे)

९०) भागओहळ ९१) देवळा ९२) मुरंबी ९३) कचरपाडा

९४) ठाणापाडा ९५) खैरायपाली ९६) बेहेडपाडा ९७) खरशेत

९८) हातलोंढी ९९)) सावरपाडा १००) राजीवनगर १०१)बेरवळ

१०२) रायते १०३) कोटंबी १०४) गारमाळ १०५) कौलकोंडा

१०६) धायटीपाडा १०७) देवडांगरा १०८) देवडोंगरी

१०९) बाफणविहिर ११०) कास १११) चिंचओहळ

११२) गोलदरी ११३) बोरीपाडा ११४) सिंधपाडा

११५) डोळओहळ ११६) ओझरखेड ११७) मुळवड

११८) कडेगवहाण ११९) खडकओहळ १२०) करंजपाना

१२१) चौरापाडा १२२) सावरपाडा १२३) वळण

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार