नाशिक मधील गावांची नावे खालील प्रमाणे

१) नाशिक २) वंजारवाडी ३) मानूर ४) दुगाव ५) सारूळ

६) आगरटाकळी ७) लोहशिंगवे ८) नागलवाडी ९) राजुरबहुला

१०) दसक ११) भगुर १२) ओढा १३) वाडगाव १४) रायगडनगर

१५) पंचक १६) दोनवाडे १७) शिलापूर १८) नाईकवाडी

१९) वाडाळा २०) राहुरी २१) लाखलगाव २२) शिवणगाव

२३) सातपूर २४) मखमलाबाद २५) पिंप्रीसैय्यद

२६) अंबड २६) मातोरी २७) आडगाव २८) गणेशगाव (त्र्यं)

२९) कामटवाडे ३०) जलालपुर ३१) शिंदे ३१) पिंपळगाव(ग)

३२) महिरावणी ३३) महादेवपुर ३४) बाभळेश्वर

३५) बेळगावढगा ३६) चांदशी ३७) जाखोरी ३८) ओझरखेड

३९) वासाळी ४०) गंगापूर ४१) मोहगाव ४२) सुभाषनगर

४३) दुडगाव ४४) आनंदवली ४५) चांदगिरी ४६) शास्त्रीनगर

४७) तळेगाव ४८) गोवर्धन ४९) सामनगाव ५०) राजेवाडी

५१) जातेगाव ५२) गंगावरहे ५३) कोटमगाव ५४) गोविंदनगर

५५) दहेगाव ५६) सावरगाव ५७) चाडगाव ५८) देवरगाव

५९) पिंपळगावबहुला ६०) म्हसरूळ ६१) एकलहरे

६२) चुंचाळे ६३) मुगसरे ६४) गंगापाडळी ६५) धोंडेगाव

६६) तिरडशेत ६७) दरी ६८) हिंगणवेढे ६९) लाडची

७०) देवळाली ७१) मनोली ७२) कालवी ७३) साडगाव

७४) विहितगाव ७५) यशवंतनगर ७६) पळसे ७७) पाथर्डी

७८) बेलतगव्हाण ७९) माडसांगवी ८०) चेहेडी

८१) संसारी ८२) विंचुरगवळी ८३) नानेगाव

८४) शिंगवेबहुला ८५) सुलतानपूर ८६) शेवगेदारणा

८७) लहावित ८८) नांदूर ८९) गिरणारे ९०) पिपळद

९१) गणेशगाव(ना) ९२) आंबेबहुला ९३) गौळाणे

९४) गंगाम्हाळुगी ९५) वडनेरदुमाला ९६) पिंपळगाव (खांब)

९७) दाढेगाव ९८) विल्होळी

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार