दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेची व्यूहरचना भांडवली वस्तुंच्या उद्योगामार्फत विकास साधणे ही होती.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार