इंग्रजी वर्णमाले मध्ये एकूण पाच स्वर आहेत.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार