पहिल्या पंचवार्षिक काळात देशात सुरू झालेले प्रमुख कार्यक्रम खालीलप्रमाणे १) समुदाय विकास कार्यक्रम २) खादी ग्रामोद्योग आयोगाची स्थापना ३) कुटुंब नियोजन कार्यक्रम

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार