पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत हाती घेण्यात आलेले सार्वजनिक प्रकल्प खालीलप्रमाणे १) दामोदर खोरे योजना २) हिराकुड योजना

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार