पंचवार्षिक योजनांना राष्ट्रीय विकास परिषद मंजुरी देते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार