महसुलात कर आकारला गेला यास मराठा राजवटीतील सरदेशमुखी म्हणतात.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार