नियोजन आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकार करते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार