नियोजन आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष पंतप्रधान हे असतात.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार