चौदाव्या वित्त आयोगाचे एकूण चार सदस्य होते. ते खालील प्रमाणे:-

१) डॉ. एम. गोविंदराव

२) अभिजित सेन

३) सुषमा नाथ

४) सुशीतो मुंडले

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार