महाराष्ट्रातील समाजसुधारक जगन्नाथ शंकर शेठ यांचे मूळ आडनाव मुरकुटे असे होते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार