महाराष्ट्रातील समाजसुधारक जगन्नाथ ऊर्फ नाना शंकरशेठ यांचे मूळ गाव मुरबाड जिल्हा ठाणे हे होते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार