कर महसुलाची केंद्रे व राज्य यांमध्ये न्याय तत्वावर विभागणी सुचविणे हा उद्देश्य वित्त आयोगाचा असतो.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार