कोकण रेल्वेमुळे मुंबई ते मंगलोर अंतर सुमारे ११२७ किलोमीटर इतके कमी झाले असून तब्बल २६ तास इतका वेळ वाचला.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार