कोकण रेल्वेची एकूण लांबी ८४३ किलोमीटर इतकी आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार