केंद्रीय नियोजन आयोगानुसार जलसिंचन प्रकल्पाचे लाभ क्षेत्राचे प्रमाण दहा हजार हेक्टर पेक्षा जास्त असल्यास अशा सिंचन प्रकल्पास मोठे सिंचन प्रकल्प असे म्हणतात.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार