केंद्रीय नियोजन आयोगानुसार जलसिंचन प्रकल्पाचे लाभ क्षेत्राचे प्रमाण दोन हजार हेक्टर ते दहा हजार हेक्टर पर्यंत असल्यास अशा सिंचन प्रकल्पास मध्यम सिंचन प्रकल्प असे म्हणतात.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार