एक हेक्टरपेक्षा कमी धारणाक्षेत्र असलेल्या भू-धारकांना सीमांत भूधारक असे म्हणतात.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार