राष्ट्रीय पीक विमा योजना ही सन १९९९-२००० या काळात संपुर्ण भारतात राबविण्यास सुरुवात झाली.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार