१० हेक्टरहून अधिक जमीन धारणा क्षेत्र असलेल्या भूधारकाना मोठे भूधारक असे म्हणतात.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार