महाराष्ट्र नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा २१ नोव्हेंबर २००७ या दिवशी रद्द करण्यात आला.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार