महाराष्ट्र कमाल जमीन धारणा कायद्यात सुधारणा २ ऑक्टोबर १९७५ या दिवशी करण्यात आली होती.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार