महाराष्ट्रात सर्वप्रथम पीक विमा योजना सन १९८१-८२ या वर्षी प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आली होती.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार