महाराष्ट्रात पहिल्या कमाल जमीन धारणा कायद्यानुसार जमिनीचे कमाल धारणा क्षेत्र हे ५४ हेक्टर इतके निश्चित करण्यात आले होते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार