कमाल जमीन धारणा कायदा महाराष्ट्रात २६ जानेवारी १९६२ रोजी संमत झाला होता.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार