महाराष्ट्र राज्यातील पानवेल संशोधन केंद्र हे सांगली या जिल्ह्यातील कसबे डिग्रज या ठिकाणी आहे.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार