भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन व साधने यांची मालकी व व्यवस्थापन यांवर खाजगी व्यक्ती वा संस्थांचे नियंत्रण असते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार