अर्थव्यवस्थेचे मुख्य तीन प्रकार आहेत ते खालील प्रमाणे

१)भांडवलशाही अर्थव्यवस्था

२) समाजवादी अर्थव्यवस्था

३) मिश्र अर्थव्यवस्था

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार