सेंट थॉमस यांनी चर्चची स्थापना केरळ राज्यातील त्रिचुर जिल्यातील पल्लयुर येथे इसवी सन ५२ मध्ये केली होती.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार