सेंट थॉमस हे येशू ख्रिसतांच्या १२ शिष्यांपैकी एक होते.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार