इसवी सन पूर्व १००० ते इसवी सन पूर्व ६०० या कालखंडास वैदिकोत्तर कालखंड असे म्हणतात.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार