उत्तम वाणी, उत्तम विचार आणि उत्तम कृती ही पारशी धर्मातील प्रमुख आचरण तत्वे आहेत.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार