मन, शरीर व प्राणाच्या शुद्धीसाठी आणि त्याद्वारा परमात्म्याच्या प्राप्तीसाठी आपल्या ऋषी-मुनींनी जो आठ अंगानी युक्त असा मार्ग सुचविला आहे त्यास अष्टांगयोग असे म्हणतात.

By mayu1422

मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन ..तसेच मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार